Правомощия на ЧСИ

 • съдебният изпълнител може да иска съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват;
 • съдебният изпълнител има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в това число данъчните, в службата на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за имущество и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи;
 • съдебният изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението;
 • съдебният изпълнител може да определя начина на изпълнение по възлагане от взискателя;
 • съдебният изпълнител може да връчва призовки и книжа по образувани при него изпълнителни дела, както и да връчва призовки, съобщения и книжа в исковото производство, по искане на страната и разпореждане на съда;
 • съдебният изпълнител може да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество по възлагане от длъжника и/или кредитора,;
 • съдебният изпълнител може да посредничи за постигане на спогодба между страните по изпълнителното дело;
 • съдебният изпълнител може да нареди да се отварят сгради на длъжника, както и да претърсва вещите, жилището и други помещения на задълженото лице;
 • съдебният изпълнител може при необходимост да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение, за срок до три месеца;
 • съдебният изпълнител може да изисква съдействие от полицейските органи, кметовете на общини, райони или кметства, ако противозаконно се пречи на изпълнението на служебните му задължения;
 • съдебният изпълнител може да нареди на полицейските органи принудителното довеждане на длъжника, при необходимост от личното му присъствие при изпълнението.

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01