Задължения на ЧСИ

  • съдебният изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона;
  • съдебният изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 12 от Гражданския процесуален кодекс;
  • съдебният изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване;
  • съдебният изпълнител е длъжен да се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения;
  • съдебният изпълнител е длъжен да води самостоятелен служебен архив;
  • съдебният изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията;
  • съдебният изпълнител няма право да извършва изпълнителни действия без да му е представен изпълнителен титул - изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение;
  • съдебният изпълнител е длъжен, когато пристъпва към изпълнение, да изпрати на длъжника призовка, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение;
  • съдебният изпълнител е длъжен да спре/отложи изпълнителните действия в предвидените от закона случаи. Ако до деня, предхождащ деня на проданта на имота, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася всеки месец по 10 на сто от тях, съдебният изпълнител спира изпълнението.

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01