Права и задължения на кредитори


I. Права

  • да поискат от съдебния изпълнител образуване на изпълнително дело въз основа на акт, подлежащ на изпълнение;
  • да поискат от съдебния изпълнител налагането на обезпечителни мерки;
  • да овластят съдебния изпълнител сам да определя способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, недвижими имоти, вземания, дялове или акции в търговски дружества и др.);
  • да поискат от частния съдебен изпълнител, в качеството си на заложен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/, да му бъде предадено заложеното имущество по реда на чл. 414 от ГПК, както и да продаде заложеното имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК;
  • да обжалват неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

II. Задължения

  • да представят на съдебния изпълнител съдебния акт и други необходими документи за образуване на изпълнително дело;
  • да внесат на съдебния изпълнител дължимите по реда на ТТРЗЧСИ такси и разноски по изпълнението.

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01