Структура

Кантората на частен съдебен изпълнител Ирина Кирезиева е създадена през 2006 г. след първия конкурс за частни съдебни изпълнители, проведен след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/, обн. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., в сила от 01 септември 2005 г. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Понастоящем кантората разполага с двама помощник-частни съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и връчител. Усилията на всичките ѝ членове са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника. По възлагане от страните кантората може да посредничи и за постигане на спогодба между тях.

 

Сфера на дейност и услуги

Статутът, правомощията, сферата на дейност и услуги на частния съдебен изпълнител са уредени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, ЗЧСИ и подзаконовите нормативни актове към ЗЧСИ, Данъчно-осигурителения процесуален кодекс, Търговския закон и други относими нормативни актове. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания. Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от ГПК. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЧСИ, държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

 

Нови продажби


Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01