Права и задължения на длъжници


I. Права

  • да се консултират с адвокат;
  • да оспорят вземането на взискателя, когато изпълнителният лист е издаден въз основа на предвидените в закона несъдебни актове, като предявят пред съда възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи;
  • да направят възражения пред ЧСИ относно несеквестируемостта на имуществото, срещу което е насочено изпълнението;
  • да предложат изпълнението да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение или само срещу определена част от имуществото;
  • да обжалват неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие, пред компетентния окръжен съд;
  • да се оплачат в Министерството на правосъдието или в Камарата на частните съдебни изпълнители при неправомерно или неетично поведение на ЧСИ.

II. Задължения

  • да спазват разпорежданията на съдебния изпълнител;
  • да не препятстват изпълнението;
  • да не се разпорежда със запорирано/възбранено имущество.

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01