Тарифа и банкови сметки

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Обн. ДВ. бр. 35 от 28 Април 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г.

РАЗДЕЛ VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ

31. Допълнителни разноски са разходите за:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество;
б) банкови такси и комисиони;
в) осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;
г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;
д) вещи лица;
е) пазачи;
ж) преводачи и тълковници;
з) премахване, унищожаване и запечатване на вещи;
и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора - по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения;
к. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) заплащане на пощенски и/или куриерски услуги.
Забележка. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ по Закона за счетоводството.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от ЗЧСИ.

Банкова сметка за длъжници (внасяне на суми по изпълнителни дела):

IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03
BIC/SWIFT: SOMB BGSF
"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
Титуляр: частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева


Банкова сметка за взискатели (внасяне на такси и разноски по изпълнителни дела):

IBAN: BG85 SOMB 9130 1039 4258 01
BIC/SWIFT: SOMB BGSF
"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
Титуляр: частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01