Тарифа и банкови сметки

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Обн. ДВ. бр. 35 от 28 Април 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г.

РАЗДЕЛ I
ОБИКНОВЕНИ ТАКСИ

1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.

2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.

3. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.

4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса 10 лв.

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от ГПК, се събира такса 20 лв.

6. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.

7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.

8. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.
Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв.

9. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, се събира такса 15 лв.
Забележка. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира такса 15 лв. независимо от броя на запорите.

10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.

11. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.

12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса 30 лв.

13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса 30 лв.

14. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв.

15. За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.

16. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв.
Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.

17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.

18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

19. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по ЗОЗ се събира такса 20 лв.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от ЗЧСИ.

Банкова сметка за длъжници (внасяне на суми по изпълнителни дела):

IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03
BIC/SWIFT: SOMB BGSF
"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
Титуляр: частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева


Банкова сметка за взискатели (внасяне на такси и разноски по изпълнителни дела):

IBAN: BG85 SOMB 9130 1039 4258 01
BIC/SWIFT: SOMB BGSF
"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
Титуляр: частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01